Στο έργο AquaNet έχει υλοποιηθεί η σχεδίαση και κατασκευή ενός έξυπνου και χαμηλού-κόστους ασύρματου δικτύου αισθητήρων (Wireless Sensor Network, WSN), το οποίο είναι κατάλληλο για την επιτήρηση και διαχείριση των δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού των συστημάτων διανομής νερού σε επίπεδο πόλης.

Το AquaNet WSN είναι πλήρως αυτόνομο ως προς τη λειτουργία του τόσο σε τηλεπικοινωνιακό, όσο και σε ενεργειακό επίπεδο. Αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα, τα οποία βασίζονται σε τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου ειδικά για την εφαρμογή διαχείρισης νερού που μελετάται, έτσι ώστε να ικανοποιείται ο στόχος του χαμηλού κόστους:
(α) ασύρματοι πομποδέκτες και κεραίες χαμηλού κόστους, όπου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αρχές λειτουργίας “cognitive radio”, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από εμπορικά διαθέσιμα WSN τύπου Zigbee και σχετικά πρότυπα - μία τέτοια προσέγγιση είναι κρίσιμη για την επιτυχή εφαρμογή μεγάλης κλίμακας σε επίπεδο πόλης, με δεδομένο ότι οι ζώνες συχνοτήτων Industrial Scientific Medical (ISM), όπου δεν απαιτείται ειδική άδεια ασύρματης εκπομπής, είναι συνήθως υπό συνωστισμό πολλαπλών ασύρματων μεταδόσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης των ασύρματων πομποδεκτών λόγω παρεμβολών,
(β) καινοτόμους, χαμηλού κόστους και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας αισθητήρες και ηλεκτρονικά κυκλώματα επεξεργασίας σήματος, για τη μέτρηση της στάθμης του νερού στις επιτηρούμενες δεξαμενές αποθήκευσης,
(γ) σύστημα παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για την τροφοδοσία των πομποδεκτών, των αισθητήρων και των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των ασύρματων κόμβων συλλογής δεδομένων του δικτύου AquaNet, το οποίο έχει βελτιστοποιηθεί τόσο σε επίπεδο συστήματος, όσο και σε επίπεδο κυκλώματος, επιτρέποντας έτσι τη επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας, χαμηλού κόστους και υψηλής αξιοπιστίας,
(δ) αλγορίθμους/λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων εντός δικτύου των λαμβανόμενων μετρήσεων στάθμης νερού, περιλαμβάνοντας περιοδικές ή “streamlined (aggregate)” μετρήσεις – οι αλγόριθμοι/software που έχουν αναπτυχθεί προσφέρουν ευφυΐα στο WSN AquaNet, μειώνουν το απαιτούμενο εύρος-ζώνης επικοινωνίας (καθώς η πλεονάζουσα πληροφορία δεν επαναμεταδίδεται) και προσφέρουν ανοχή σε μη αποδεκτές μετρήσεις,
(ε) αλγορίθμους/λογισμικό για την εκτός-δικτύου επεξεργασία των δεδομένων στάθμης νερού που συλλέγονται από τους γεωγραφικά διεσπαρμένους κόμβους του WSN AquaNet,
(στ) ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Geographic Information System, GIS) για τη διαχείριση των δεδομένων που συλλέγονται από το WSN στις επιτηρούμενες δεξαμενές αποθήκευσης νερού,
(ζ) αλγορίθμους/software διαχείρισης νερού που λειτουργούν σε συνδυασμό με το GIS και επιτρέπουν στον διαχειριστή του δικτύου διανομής νερού να ελέγχει με βέλτιστο τρόπο την διανομή του νερού στις δεξαμενές έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτική εκμετάλλευση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και η βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου διανομής νερού.
Ένα πλήρως λειτουργικό, πειραματικό WSN έχει κατασκευαστεί με βάση τις παραπάνω τεχνολογίες και έχει εγκατασταθεί σε δεξαμενές αποθήκευσης νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ), καλύπτοντας μία μεγάλη γεωγραφική έκταση.